POLİTİK STRESİN DENGELENMESİNDE YÖNETSEL PSİKO-SOSYAL KAYNAK HAVUZUNUN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2015-18
Number of pages: 124-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern insanın vaktinin büyük çoğunluğu iş ve işle ilgili alanlarda geçer. Bu yüzden örgüt içinde verimliliği arttırmak için örgütteki stres kaynaklarının (iş yükü, hiyerarşik baskı, örgütsel politikalar, örgütün yapısal özellikleri, örgütsel süreçler, vb.) tespit edilip kişisel ve örgütsel dinginlik için bu etmenlerin başarıya yönelik olarak manipüle edilmesi gereklidir. Modern insan hemen her an iş ve/veya stres ile yüklüdür. Bu eşleşme (dualite) günümüzün en anlamlı birlikteliklerindendir. Bu iki kavramın birlikte ele alınıp incelenmesi başarı ve doyumun anahtarını verir. Böylelikle üretimin amacı olan verimlilik, insan faktörü de göz önünde tutularak gerçekleştirilmiş olur. Yönetim için gerekli olan bu konular ve gerçekler siyasal ve sosyal alanın tümü ve siyasilerin kendileri için de fazlasıyla geçerlidir. Politika yapıcılar günümüz siyasal hayatında farklı ve çok boyutlu hadiselerle karşılaşabilmektedirler. Bu olaylar onları neticeleri çok yönlü ve tesirli olabilecek kararlar alm

Keywords

Abstract

Most/majority of modern human's time goes on business or business-related areas. So in order to increase efficiency within the organization, the sources of stress in the organization (work load, hierarchical mobbing, organizational policies, structural properties of the organization, organizational processes, etc.) must be determined and these factors must be manipulated as success-oriented for personal and organizational serenity. Modern people are encumbered with business and/or stress every time. This duality is one of today's most significant associations. Examination of these two concepts together gives the key of success and satisfaction. Therefore, efficiency which is the goal of production is carried through with paying attention to human factor. These issues and facts those are necessary for management is also true to all political and social area and politicians as well. Policy makers can encounter different and multidimensional events in today’s political life. These events

Keywords