MATEMATİKSEL MODELLERLE TEOREM İSPATLARININ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİNİSPATLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-18
Number of pages: 66-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, matematiksel modellerle yapılan teorem ispatlarının öğrencilerin ispata yönelik görüşlerindeki değişimin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 45 ikinci sınıf öğrencisi ile çalışma yürütülmüştür. Çalışmada durum çalışması (case study) modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, Matematiksel İspat Yapma İle İlgili Görüş Anketi ve Yarı Yapılandırılmış Mülakatlarla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Çalışmanın verilerinin analizi sonucunda ön testte öğrencilerin ispat yapmaya karşı ön yargılı oldukları, ispattan korktukları, ispat yapmayı sevmedikleri ve ispatı zaman kaybı olarak düşündükleri görülmüştür. Son testte ise öğrenciler ispatı yapmaya karşı olumlu bir tutum sergilemişlerdir. Matematiksel modeller kullanılarak yapılan ispatların daha kalıcı olduğu öğrenciler tarafından belirtilmiş olup modeller sayesinde ispata karşı daha olumlu y

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to identify the effect of theorem proofs with mathematical models on students’ views on proofs. The sample was comprised of 45 sophomore students of elementary school mathematics teaching during the 2014-2015 academic year. Case study model was used in this study. The data were collected using the Views on Mathematical Proofs Survey and semi-structured interviews. The data were analyzed using descriptive analysis. The results of the pretest showed that the students were biased against proofs, that they were hesitant about proofs, that they neither liked nor knew about proofs and that they considered proofs to be a waste of time. The results of the posttest revealed that the students found it easier to prove theorems with mathematical models and developed a positive attitude towards proofs. Since the use of mathematical models for theorem proofs will, above all, help students understand the expression of the theorem, mathematical models should be used for te

Keywords