SPOR YAPAN ve SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ ve MUTLULUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : Beden Eğitimi ve Spor
Number of pages: 461-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ ve mutluluklarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ ve mutluluklarını tespit etmek amacıyla üç farklı ölçüm aracından yardım alınmıştır. Bunlar; Oxford Mutluluk Ölçeği, Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formudur. Oxford Mutluluk Ölçeğinin orijinali Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilmiş, Türkçe formu ölçüm geçerliği ve güvenirliği ise Doğan ve Sapmaz (2012) tarafından yapılmıştır. 28 maddeden oluşmaktadır ve 6‟lı likert tipi bir ölçektir. Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği’nin orijinali Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve Dornheim (1998) tarafından 33 madde olarak geliştirilmiş. Daha sonra Austin, Saklofese, Huang ve McKenney (2004) tarafından 41 madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu ölçeğin Türkçe uyarlaması, ölçüm geçerliği ve güvenirliği ise, Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından yapılmıştır. 41 maddeden oluşmaktadır ve 5‟li likert tipi bir

Keywords

Abstract

This study was conducted to investigate the emotional intelligence and happiness of university students. In this study, to determine emotional intelligence and happiness of college students, three different measurement tools are used. These are: Oxford Happiness Questionnaire, Schutte Emotional Intelligence Scale and the Personal Information Form. The original form of Oxford Happiness Scale was developed by Hills and Argyle (2002), the validity and reliability of the Turkish form was developed by Dogan and Sapmaz (2012). It consists of 28 items and 6 " with a Likert -type scale. The original form of Schutte Emotional Intelligence Scale Schutte was developed as 33 items by Malouff , Hall, Haggerty , Cooper, Golden and Dornheim (1998). Then Austin, Saklofese , Huang and McKenney (2004) reorganized it as 41 items . The Turkish version of the scale , the measurement validity and reliability were done by Tatar , Tok and Saltukoğlu (2011). It consists of 41 items and 5 " with a Likert -type

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics