BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ ile PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : Beden Eğitimi
Number of pages: 453-460
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin iletişim becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup, 1 Mart-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde öğrenim gören Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 1., 2., 3. ve 4. sınıfta Öğretmenlik Bölümü ve Spor Yöneticiliği bölümünde öğrenim gören toplam 112 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verilerini toplamak için öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu, Korkut (1996), tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirliği yapılmış “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” (İBDÖ) ile, Heppner ve Peterson tarafından geliştirilen (1982), Taylan (1997) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Problem Çözme Becerileri Envanteri (PÇB) ölçeği

Keywords

Abstract

The aim of this study, the relationship between physical education and sport communication skills of students in schools with problem-solving skills is examined. This study is a descriptive study was conducted from March 1 to May 31, 2015 period.The population of the investigation 2014-2015 academic year studying education and Balıkesir University School of Physical Education and Sports students. The sample who agreed to participate voluntarily in the study 1st, 2nd, 3rd, 4th grade Teacher at the Department of Sports Management section and has a total of 112 students attending. Personal information form that determines the students' socio-demographic characteristics of the study to collect data, Korkut (1996), which was developed by the validity and reliability made "Communication Skills Assessment Scale" (CSAS) is used and developed by Heppner and Peterson (1982), Taylor (1997) adopted by the Turkish Problem Solving Skills Inventory (PSSI) scale was used. CSAS The Cronbach's alpha c

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics