ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN DİSİPLİN PROBLEMLERİ VE BAŞ ETME STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : EĞİTİM BİLİMLERİ
Number of pages: 151-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ortaokul öğretmenleri ve öğrencilerinin disiplin problemleri ve baş etme stratejileriyle ilgili görüş ve beklentilerini inceleyen bu araştırma, nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem araştırmasıdır. Araştırmanın nicel boyutuna Adana merkez ilçelerinde bulunan 30 devlet okulundan gönüllü olarak 310 öğretmen ve 508 öğrenci, nitel boyutuna ise 15 öğretmen ve 15 öğrenci katılmıştır. Disiplin Problemlerini Değerlendirme Anketi (DPDA) ile toplanan nicel veriler betimsel istatistiklerin yanı sıra t-testi; görüşme verileri ise içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen ve öğrencilerin disiplin problemleri hakkında çoğunlukla benzer bir tutuma sahip oldukları görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre disiplin problemlerinin sınıfta gözlenme sıklığı ve ciddilik düzeyi açısından öğrenciler genel olarak öğretmenlerinden daha pozitif düşünmektedir. Öğretmenlere göre disiplin problemleri aile, arkadaş çevresi, toplumsal yapı, medya ve öğrenci özel

Keywords

Abstract

This study investigating the views and suggestions of secondary school teachers and students regarding discipline problems and strategies to cope with them is a mixed-method research. Representing 30 state schools in the city of Adana, 310 teachers and 508 students participated in the quantitative part of the study while 15 teachers and 15 students were involved in the qualitative part. The quantitative data gained through the Discipline Problems Evaluation Questionnaire is analyzed by means of descriptive statistics besides the t-test, whereas the interview data is analyzed through the content analysis technique. At the end of the study, it was found that the opinions of both teachers and students of the discipline problems were similar. The results revealed that students considered discipline problems less severe with regard to their frequency and the seriousness level of the According to the view of teachers, the discipline problems derived from families and friends, the social stru

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics