SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL VATANDAŞLIK TUTUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 10-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık tutum düzeylerinin farklı değişkenler açısından değişip değişmediğini belirlemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modelinde yürütülen betimsel ve nicel bir araştırma niteliği taşımaktadır. Araştırmada verilerin toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen Küresel Vatandaşlık Tutum Ölçeği (r=0,887) kullanılmıştır. Araştırma verileri, Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1.2.3 ve 4.sınıflarında öğrenim gören 169 öğretmen adayından toplanmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarından toplanan veriler üzerinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ile bağımsız iki grup karşılaştırmalarında nonparametrik testlerden Mann-Whithney U; çoklu grup karşılaştırmalarında ise Kruskal-WallisH testleri yapılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin yorumlanmasında ise SPSS 18 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık t

Keywords

Abstract

The purpose of this research does not consist of the variables in the terms of whether it is varied or not and the level of attitude of the candidate teachers of Social Information towards global citizenship.Research as progressed in the scanning module,carries a descriptive and quantitative research quality. In order to collect the data in the research, Global Citizenship Attitude Scale (r=0,887) has been used by the researcher. Research data has been collected by the Amasya University,169 teacher candidates who are studying 1.2.3. and 4. Grades in Amasya University Social Information Teaching. In the collected data of the social information teaching candidates ; frequency, percentage, average arithmetic, standard deflection values in comparison with two independent groups nonparametric tests, Man-Witney U, as for the multi-group comparison Kruksal-Wallistl tests have been carried out. As for the interpretation of the data received as a result of the surveys SPSS 18 programme has bee

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics