İLKÖĞRETİM 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER “İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ” ÜNİTESİNDE YER ALAN KAVRAMLARI ANLAMA VE KAZANMA DÜZEYLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 82-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 2004 sosyal bilgiler 7.sınıf öğretim programındaki ilk ünite olan İletişim ve İnsan İlişkileri’nde geçen kavramların 7.sınıf veya orta üçüncü sınıf öğrencilerince anlama ve kazanma düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için kavram başarı testinin yanısıra nitel görüşme formları da kullanılmıştır. Öğrenci başarı düzeyleri çeşitli bağımsız değişkenler açısından değerlendirilmiş ancak yalnızca dersaneye gitme veya özel ders alma değişkeninin öğrenci başarısı üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin başarı ortalaması % 68 olarak bulunmuştur. Görüşme sonuçlarında ise en başarılı öğrencilerde dahi yanlış anlama ve sınırlı anlama düzeyinde kalınması kavram öğretimindeki eksikliklerin, yanlışlıkların araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen somut bazı sonuçlar ışığında kavram öğretiminde hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar için gerekli görülen öneriler de geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Our purpose in this study is to determine 7th grade students’ comprehension and aquisition levels for the concepts which appear in the Communication and Human Relations unit, which is also the first unit in the 7th grade curriculum in the year 2004. The glossary test and the qualificatipon forms are used with this purpose. The success levels of students are evaluated in terms of various independent variables, however it’s observed that solely attending a private school or having private lessons variables have created a positive difference on their success. The pupils which were subject to the research had an arithmetic average of 68%. It’s understood from the results of the interviews that, even the best pupils got short in concept comprehension as they stuck on their previous mistake and limited apprehension levels; this required a research on the mistakes. Some concrete results from this research released achievements in concept teaching for both practicers and researchers, and the r

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics