ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : Psikoloji
Number of pages: 403-415
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin aile içi şiddete yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Orta Anadolu’daki bir devlet üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya farklı meslek yüksekokullarında ve fakültelerde öğrenim görmekte olan toplam 868 öğrenci katılmıştır. Veriler dört faktörlü ‘Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum’ ölçeği ile toplanmıştır. Bu faktörler şiddeti olağanlaştırma, şiddeti genelleştirme, şiddeti nedenselleştirme ve şiddeti saklamadır. Veriler nicel analiz teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin şiddeti genelleştirme faktöründeki ortalamalarının en düşük iken şiddeti nedenselleştirme faktöründeki ortalamalarının en yüksek olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin aile içi şiddete yönelik tutumları ile cinsiyetleri, annelerinin meslekleri, sınıf düzeyleri ve kardeş sayıları gibi değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmesinin yanında öğrencilerin aile içi şiddete yönelik tutumlar

Keywords

Abstract

In this study it is aimed to determine the attitudes of university students towards domestic violence. This research was carried out at a state university in Central Anatolia. A total of 868 students from different faculties and (vocational) colleges participated to the study. A four factor ‘Attitudes Towards Domestic Violence Scale’ is used. These factors are; normalizing the violence, generalizing the violence, reasoning the violence and hiding the violence. Data were analyzed by using quantitative analysis techniques. According to the findings of the study, average scores of students in the factor generalizing the violence is the lowest and in the factor reasoning the violence is the highest. There are statistically significant differences between domestic violence and the sex, mother’s occupation, class and number of brothers and sisters of the student. There are no significant differences between domestic violence and the faculty, father’s occupation and hometown of the student. F

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics