GELİBOLU YARIMADASI’NDA CBS TABANLI RUSLE (3D) YÖNTEMİYLE EROZYON DUYARLILIK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : Fiziki Coğrafya
Number of pages: 131-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı Düzenlenmiş Evrensel Toprak Kaybı Denklemi (RUSLE) kullanılarak Gelibolu Yarımadası’nda erozyon risk sahalarının ve yıllık ortalama toprak kayıp miktarının belirlenmesi ve haritalanmasıdır. Bu amaç kapsamında önce sahanın genel coğrafi özellikleri ve erozyon risk potansiyeli açıklanmıştır. Daha sonra çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler, erozyona etkileri ölçüsünde sınıflandırılmış ardından CBS ortamına aktarılmış ve 10x10 metre çözünürlüğünde raster haritalara dönüştürülmüştür. Daha sonra Raster Calculator kullanılarak RUSLE denklemi uygulanmış ve Gelibolu Yarımadası’nın erozyon risk sınıfları haritası ve yıllık ortalama toprak kayıp miktarı elde edilmiştir. Çalışmada ulaşılan bulgu ve sonuçlar, arazi çalışmaları ile yerinde kontrol edilmiştir. Altı risk sınıfının belirlendiği Gelibolu Yarımadası’nın büyük bir kısmının (%75,8’i) çok hafif erozyon riski altında olduğu tespit edilmiştir. Sahanın % 86,2 sinde toprak kayıp m

Keywords

Abstract

The purpose of this paper is identifying and mapping erosion risk fields and the amount of average soil loss per year in Gallipolis peninsula using Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) based on Geographical Information System (GIS). In this context, firstly general geographical characteristics and erosion risk potential of the field are explained. Then, data taken from various sources are classified according to their impact on erosion and transferred into GIS. These classified data are transformed into raster maps which have 10x10 resolutions. Thus, RUSLE equation is applied using Raster Calculator and erosion risk groups maps and the amount of average soil loss in Gallipolis Peninsula is found. Findings and results of the research are cross checked in the field with field study. Gallipolis peninsula is classified under six risk groups. It is found that large part (%75,8) of Gallipolis Peninsula is under very low erosion risk. It is seen that At %82,2 of the field the amount

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics