TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 66-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemek ve değişkenlerin kendi arasındaki ilişkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2013-2014 akademik yılında Türkiye’nin batısındaki bir üniversitede Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 371 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine bakılmıştır. Araştırmada analiz yapılırken normal dağılım gösteren verilerde parametrik testler olan t-testi, tek yönlü varyans analizi; normal dağılım göstermeyen verilerin analizinde parametrik olmayan testler olan Mann Whitney U, Kruskal Wallis testlerinden faydalanılmıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmada kadın Türkçe öğretmeni adaylarının, erkek Türkçe öğretmeni adaylarına göre durum bilgisi, strateji, hata

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the metacognitive awareness levels of pre-service teachers at Department of Turkish Language Teaching with regards to different variables and also to find out the relationship among these variables. For this purpose, relational screening model was used in the study. The sampling of the study consists of 371 Turkish Language preservice Teachers studying at the Department of Turkish Language at a university in the West of Turkey in 2013-2014 academic year. The study aimed to find out if the data exhibits normal distribution or not. In the analysis process of the study, t-test and one-way variance analysis tests, which are two of the parametric tests, were used for the data with normal distribution, and Mann Whitney U, Kruskal Wallis tests, which are not parametric tests, were used for the data without normal distribution. Multiple regression analysis was employed in the study to find out the relationship among the variables. It was also found

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics