BÖLGE TURİZMİNİ PLANLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2015-17
Number of pages: 377-396
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyadaki yaşanan hızlı ekonomik, politik ve teknolojik ilerlemelerden payını fazlasıyla alan turizmin sağladığı mikro ve makro ölçekteki yararlar ile bölge planlamalarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Türkiye’de bölgesel kalkınma planları Osmanlı Devletiyle birlikte başlamıştır. Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasından önce İmar ve İskan Bakanlığı tarafından yapılan bölgesel planlamalar, 1960 yılında DPT’nin kurulmasıyla birlikte bu kurum tarafından yapılmaya başlanmıştır. Şuana kadar yapılan 10 adet kalkınma planında, turizme ilişkin yer alan maddeler, turizmde doğal ve kültürel kaynakların sürüdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir husustur. Bu çalışmanın amacı koruma bilincine katkı sağlamak amacıyla Şanlıurfa ile sürdürülebilir turizm arasındaki ilişki irdelenerek, kentin tarihi dokusu üzerinde gerçekleştirilebilecek sürdürülebilir turizm planlaması çalışmalarına öneri sunabilmek ve bölgedeki turizm politikalarının daha korumacı bir yaklaşımla yürütülmesine dikkat çe

Keywords

Abstract

Tourism, which gets its share more from world’s economic, political and technological development, constitutes a major part of regional planning with micro and macro benefits. Regional Development Planning started with the Ottoman Empire in Turkey. Therefore, the history of regional development plans in our country dates back to the time before the Republican Administration. Before the establishment of the State Planning Organization regional development in 1960 plans were made by the Ministry of Public Works and Settlement. In 10 development plans until now; the items related tourism is very important issue in terms of natural and cultural resources in tourism sustainability. The aims of this study is giving proposals to sustainable tourism planning studies on city’s history monuments and examining Şanlıurfa and sustainable tourism and drawing attention to conduct of tourism politics by more protectionist approach. With this approach; Şanlıurfa tourism was evaluated and current st

Keywords