ÖZEL EĞİTİM KURUMDAKİLERLE NORMAL EĞİTİM KURUMDAKİ ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : SPOR
Number of pages: 333-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, İzmir il merkezinde bulnan özel eğitim kurumarında (görme, işitme, zihnsel engelli okulları) çalışan öğretmenlerle normal eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi amaçlandı. Araştırmada %59 kadın, %41 erkek , %51,3 özel eğitim kurumlarında, %48,7 normal eğitim kurumlarında görev yapan toplam 195 katılımcıdan alınan veriler analiz edilmiştir. Çalışma da gönüllülere demografik bilgiler ve Maslach Tükenmişlik Envanteri duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 20.00 adlı paket program kullanılarak kayıt edilmiştir. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda duygusal tükenmişlik alt boyutuna ilişkin Cronbach alfa değeri 0,776 duyarsızlaşma alt boyutuna ilişkin Cronbach alfa değeri 0,760 ve kişisel başarıalt boyutuna ilişkin Cronbach alfa değeri 0,662 olarak belirlenmiştir. Analiz kapsamında, güvenirlik analizi, korelasyon analizi, bağımsız

Keywords

Abstract

In this study, it was investigated to observe the burnout levels of teacher who works in private educational institutions located in the province of Izmir,(vision, hearing, schools with mental disabilities). In this research, 59% women, 41% men %51,3 private educational institutions, and %48,7 serving in regular education instituions data from a total of 195 participants were analyzed.This study is consisting of three dimensions;demographic characteristics of the volunteers and health literature study of the burnout inventory emotional exhaustion,depersonalization and personal accomplishment.The obtained data were recorded by using a computer program SPSS 20.00 forensic. The burnout dimensions of emotional value made as a result of reliability analysis cronbach's alpha value cronbach's Alpha for the dimension of depersonalization and personal accomplishment 0,760 0,776 lower lower size. Within the scope of the analysis, reliability analysis, correlation analysis, independent sample

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics