SEYYİD ŞERİF CÜRCÂNÎ’NİN ARAP DİLİ ve BELÂGATI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

Author:

Number of pages: 189-202
Year-Number: 2015-16

Abstract

Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) İslâm düşünce tarihinde hicrî sekizinci, milâdî on dördüncü yüzyılın ikinci yarısıyla, hicrî dokuzuncu, milâdî on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış önemli bir düşünür ve bilim adamıdır. Çok yönlü araştırmacı ve yazar olan Seyyid Şerîf, mantıkçı-dilci oluşu sebebiyle sekizinci yüzyılın belâgat ilminde mantık ekolünün takipçilerinden biri olarak görülmektedir. Seyyid Şerif Cürcânî ve Sa’düddîn Teftâzânî (Ö. 792/1390) hicri sekizinci yüzyılda yaşamış, çok yönlü araştırmacı ve yazar olan meşhur İslam alimlerinden sayılmaktadırlar. Özellikle Arap dili ve belâgatı, kelam ve mantık alanında şöhret kazanmışlardır. Her iki ilim adamı da mantıkçı-dilci oluşları sebebiyle, Belâgat ilminde mantık ekolünün takipçilerinden sayılmaktadırlar. Timur, bu iki ilim adamının yaşadıkları beldeleri ele geçirdikten sonra, her ikisini de beraberinde Semerkant’a götürmüştür. Timur, huzurunda bu iki ilim adamını tartıştırmıştır. Bu tartışmalardan biri belâgat ilmiyle ilg

Keywords

Abstract

Sayyid Sharif Jurjânî (d.816/1413) A Scholar and scientist in the history of Islamic thought lived in the second half of the 8th, first half of the 9th centuries after Hijrah (second half of the 14th and first half of the 15th centuries AD). Sayyid Sharif Jurjânî was a prolific researcher and author. Due to his deep knowledge in logic and linguistics he is regarded as one of the followers of the logic school in the science of Rhetoric in the eight century AH. Sayyid Sharîf Jurjânî and Sa’duddîn Taftazânî (d.792/1390) who lived in the eight century were considered as prolific researchers and authors among the well known Islamic scholars. They gained prominence especially in the fields of Arabic language and Rhetoric, Kalâm and Logic. Due to the fact that they are well versed in logic and language they are considered to be the followers of logic school in the science of Rhetoric. After conquering the lands of their abode Temur took the two scholars with him to Samarkand and had liter

Keywords