BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 111-126
Year-Number: 2015-16

Abstract

Bu araştırmada Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe ‘ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına 58 üniversite öğrencisi ve 1688 üniversite personeli üzerinde yapılmıştır. Carver, Scheier ve Weintraub tarafından 1989 yılında 15 alt boyut 60 madde olarak geliştirilen ölçek Zuckerman ve Gagne tarafından 2003 yılında Kendine Yardım, Yaklaşım, Uyum Sağlama, Sakınma-Kaçınma ve Kendine Ceza isimli 5 faktör ve 40 madde olarak revizyon edilmiştir. Ölçek 4’lü likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ve testin tekrarı yöntemleriyle yapılmıştır. Geçerliği ise kapsam geçerliği ve dil geçerliği ile bulunmuştur. Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi de yapılmıştır. Elde edilen bulgular, Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkiye’de yaşayan kişiler üzerinde geçerli ve güvenilir olarak kabul edilebilir dü

Keywords

Abstract

The aim of this study was to Turkish standardization and the reliability and validity studies of the COPE. Turkish standardization and the reliability and validity studies of the COPE on 58 undergraduate students and 1688 university employees were done. The COPE developed by Carver, Scheier and Weintraub (1989). The COPE was consist of 15 subscale, 60 items of which values are evaluted according to 4 point Likert-type scale. The COPE was revised by modifying by Zuckerman and Gagne (2003). R-COPE was consist of 5 subscale (self-help, approach, accommodation, avoidance, and self-punishment), 40 items of which values are evaluted according to 4 point Likert-type scale. For reliability, Cronbach Alpha internal consistency and testretest; and for validity, content validity and language validity were utilized. Confirmatory factor analysis was also performed. Findings show that this questionnaire can be used acceptable level of validity and reliability for people living in Turkey. And R-CO

Keywords