POLİTİK SİSTEMLER ve DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 386-407
Year-Number: 2015-16

Abstract

Bu çalışmada Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (DYSY)’nı belirleyen sosyo-politik değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ülkelerin yönetim biçimini temsil eden politik sistemlerin, politik istikrarsızlık ve ekonomik özgürlük seviyelerinin DYSY üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışmada orta gelir düzeyine sahip ülkeler 1998-2012 yılları arasında panel veri analizi ile incelenmiştir. Öncelikle, politik sistem endeks değerinin; sonrasında ülkelerin demokratik, otokratik ya da hibrid yönetim biçimine sahip olmalarının DYSY üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar politik sistem endeksinin DYSY üzerinde bir etkisinin olmadığını; ancak (bu endeksten yola çıkılarak oluşturulan politik sistem kategorizasyonuna göre) demokrasi ile yönetilen ülkelerin DYSY’nı pozitif etkilediğini belirtmektedir. Ayrıca politik istikrarsızlığın DYSY’nı azalttığı, ülkelerin sahip olduğu ekonomik özgürlük seviyesinin ise DYSY’nı etkilemediği çalışmada ulaşılan diğer sonuçlardır

Keywords

Abstract

In this study, we aimed to investigate socio-political variables that determine the Foreign Direct Investments (FDI). In this context, it analyzed the impact of the political systems representing the countries’ polity, political instability and economic freedom level on FDI. Middle-income countries were examined with panel data analysis in the 1998-2012 period. First it examined whether the political system index value had an effect on FDI. Later, it examined whether the country's democratic, autocratic or hybrid regime had an effect on FDI. The results indicate that political system index had no effect on FDI. But democratic regime had positive effect on FDI. Also it observed that political instability had negative and economic freedom level had no effect on FDI.

Keywords