OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEMİNDE DERSİMİN ISLAHI İÇİN HAZIRLANAN RAPORLAR ve UYGULAMADAKİ BAŞARI DÜZEYLERİ

Author:

Number of pages: 16-39
Year-Number: 2015-16

Abstract

Osmanlı yönetimine geçtiği XVI. Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Dersim’de, devletin kontrolü zaman içerisinde zayıfladı. Tarihi süreç içerisinde Dersim, bunu bağlı olarak asayiş problemlerinin yaşandığı, feodal düzenin derinleştiği, periyodik nüfus sayımlarının yapılamadığı ve buna bağlı olarak mükellefiyetlerin tahsil edilemediği, dış dünyaya kapalı, giderek muhafazakârlaşan bir bölge görünümündedir. Tanzimat’a beraber devletin içine girdiği merkezileşme çabaları ve buna bağlı olarak başta idari yapı olmak üzere, birçok alanda yaşanan değişim ve dönüşümün yansımaları, Dersim Sancağını da içerisine aldı. İşte bu dönem, geçmişten devir alına ve büyüyerek devam eden yukarıda belirtilen problemlerin çözümü için mesailer harcandı ve Dersim’e yönelik ıslahatlar yapılmasına karar verildi. Öncelikle Dersim’de mevcut sorunların tespiti ve çözüm önerilerini içeren birçok layiha kaleme alındı. Layihaların bir kısmı Anadolu’nun Doğu ve Güney Doğusu’nu da içerisine alan, geniş kapsamlı raporlar

Keywords

Abstract

The state control in Dersim was gradually weakened after it had been taken under Ottoman rule in the first quarter of the 16th century. In parallel with this development, Dersim historically emerged as a region where security problems were widely seen, the feudal order was deepened, census could not be carried out and taxes could not be collected as desired, while being more closed to the outside world and becoming more conservative. The reflections of the centralization the state was affected after the Tanzimat, and the reform and transformation in many fields, especially in the administrative structure were also seen in Dersim Sanjak. In order to solve the abovementioned growing problems those were inherited from the past, hours were spent and it was decided to initiate improvements for Dersim. To this end lots of reports, containing present problems and solution suggestions, were prepared. Some of these reports were wider reports comprising Eastern and South Eastern Anatolia while s

Keywords