ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 427-436
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. 20. ve 21. yüzyılda dünya nüfusunun hızla yükselmesi, çarpık kentleşme, teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi çevre sorunlarının da hızla artmasına neden olmuştur. Artan çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesini kent öbeklerinde kontrolsüzce kullanılan enerji kaynakları oluşturmaktadır. Özellikle petrol ve kömür gibi fosil enerji kaynaklarının aşırı kullanımı, başta hava kirliliği olmak üzere birçok ciddi çevre sorununa neden olmaktadır. Çevre sorunları beraberinde çok sayıda toplumsal, ekonomik ve bireysel sorunları getirmektedir. Özellikle kontrol edilemeyen çevre kirliliği, başta yaşam hakkı olmak üzere insanın sahip olduğu temel hak ve hürriyetleri tehdit ettiği görülmektedir. Bu yönüyle çevre sorunları salt çevre kirliliği değil aynı zamanda anayasalar ve uluslararası antlaşmalar tarafından koruma altına alınmış olan temek insan haklarını tehdit eden tehlikeli bir boyut kazanmı

Keywords

Abstract

Human beings have been increasingly polluting the nature and the environment day by day. The rapid growth of the world's population in the 20th and 21th century; urban sprawl and the rapid development of the technology and the industry have caused the increase of the environmental issues. The most important reason of the environmental issues is overuse and the careless use of energy sources. In particular, the overuse of fossil fuels (such as petrol and coal) leads to a lot of serious environmental issues including air pollution. The environmental issues paralelly brings plenty of social, economic and i

Keywords