MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO EŞLİĞİ ALANINDAKİ ÖZ YETERLİK ALGILARI

Author:

Number of pages: 220-236
Year-Number: 2015-16

Abstract

Bu araştırma müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin piyano eşliği ve alt boyutlarındaki öz yeterlik algılarının cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenleri açısından fark yaratıp yaratmadığının belirlenmesi, araştırmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki öz yeterlik algılarını belirlemek üzere kullanılan Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği, Marmara, Van Yüzüncü Yıl ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 171 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma bulguları, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanında ve alt boyutlarında orta düzeyde bir özyeterlik algısına sahip olduklarını göstermiştir. Öğrencilerin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algıları cinsiyet ve sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamış, yaş değişkenin

Keywords

Abstract

This study has been conducted for the purpose of determining the self-efficacy perceptions of music teaching students in the field of piano accompaniment. In addition, the determination as to whether the self-efficacy perceptions of the students in piano accompaniment and its sub-dimensions make any difference in terms of variables like gender, class and the graduation school forms the other aim of the study. The Scale of Sufficiency Perception in the Field of Accompaniment with Piano which is used for the purpose of determining the self-efficacy perceptions of music teaching students in the field of piano accompaniment has been applied to a total of 171 students who have been studying in Marmara, Yüzüncü Yıl and Karadeniz Technical Universities Education Faculties FAED Music Teaching Departments. The findings of the study have shown that the students of music teaching have a self-efficacy perception at the middle level in the field of piano accompaniment and the sub-dimensions. The se

Keywords