MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI

Author :  

Year-Number: 2015-16
Language : null
Konu : Muhasebe
Number of pages: 97-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muhasebe meslek mensuplarının özellikle kamuda karşılaştığı sorunlar ve beklentilerini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada, Erzincan ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini sürdürürken karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının, kamudan (Maliye) ve meslek odalarından beklentileri ortaya konularak, karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır. Çalışmada, Erzincan ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren Muhasebe Meslek Mensuplarının (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) bir anket çalışmasıyla sorunları ve kamudan beklentileri araştırılmıştır. Araştırmada 40 adet meslek mensubuna, 5’li likert ölçeği kullanılarak 28 adet anket sorusu yöneltilmiştir. Anket sonuçları değerlendirildiğinde, muhasebe meslek mensuplarının kamu kurumlarından (özellikle maliye) ve diğer kişi ve kuruluşlardan kaynaklanan birçok sorunla karşı karşıya oldukları görülmekte

Keywords

Abstract

Members of the accounting profession, particularly in the public sector problems and this study was conducted to investigate the expectations, Erzincan province, members of the professions, which operates within the boundaries of occupational activities while they tried to determine the problem. Members of the accounting profession, are public (Fiscal) and professional expectations raised by putting solutions to problems they encounter, is intended to bring. In the study, Erzincan to the attention of the Accounting Profession, which operates within the boundaries of the province (Accountant Financial Advisor and Chartered Accountant) is investigated with a survey study of the problems and public expectations. The study of 40 member of the profession, 28 survey questions were asked by using 5 likert scale. Poll results are evaluated, members of the accounting profession in public institutions (especially in finance) and many other i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics