BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR İLE SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 388-397
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karar verme, istenilen sonucu elde etmek veya belirlenen amaçlara ulaşabilmek için var olan alternatifler arasından bilinçli olarak birini seçme eylemidir. Bu düşüncelerden yola çıkarak bu çalışmamızda, “Beden Eğitimi ve Spor ile Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Karar Verme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” amaçlanmıştır. Araştırmamız, Elâzığ Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde son sınıfta okuyan 42 öğrenciye ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü'nde son sınıfta okuyan 37 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerinin “yaş, cinsiyet ve bölüm” değişkenlerini tespit etmek amacıyla kişisel bilgi formu ile Mann, Harmoni ve Power (1998) tarafından geliştirilmiş olan “Melbourne Karar Verme Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veriler SPSS paket istatistik programı ile değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak; öğrenci

Keywords

Abstract

Decision making is the act of choosing consciously one of the present alternatives in order to obtain the intended result or achieve the determined goals. On the basis of these considerations, we aim to examine the decision making levels of the physical education and sports and sociology department students' in terms of certain variables in our study. Our study has been conducted on 42 final year undergraduate students of Elazig Firat University, Faculty of Sport Sciences, Department of Physical Education and Sports Teaching and 37 final year undergraduate students of Kutahya Dumlupinar University, Faculty of Arts and Sciences, Sociology Department. It was used a personal information form and the "Melbourne Decision Making Scale" developed by Mann and et.al. (1998) in order to determine the research participant's demographic information such as "age, gender and department of study". The acquired data were evaluated by the SPSS programme and the level of significance is considered as

Keywords