BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE OSMANLI DONANMASININ FAALİYETLERİ

Author:

Number of pages: 489-503
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden sadece birisidir. İtilaf Devletleri’nin deniz harekâtı ile amaca ula-şacaklarını düşünmeleri nedeniyle bu cephede ilk olarak deniz savaşları ya-şanmıştır. Ancak düşman donanmasına göre son derece zayıf olan Osmanlı donanmasının, özellikle de 18 Mart günü Nusrat Mayın Gemisi’nin başarıları nedeniyle bu çaba sonuçsuz kalmış ve İtilaf Devletleri karadan çıkarma yap-maya karar vermiştir. Kara savaşlarında ise yine sayıca çok yetersiz durumda-ki Osmanlı birliklerinin kahramanlıkları ve sadece bir yarbay olarak geldiği cepheden Anafartalar Kahramanı olarak ayrılan Mustafa Kemal Bey’in deha-sı sayesinde Türk milleti bir kez daha “Çanakkale Geçilmez” demiştir. Bu araştırmada, Çanakkale Cephesi’nde Osmanlı Donanması’nın Çanakkale’deki faaliyetleri ve Boğaz Harbi’ndeki rolü ele alınmıştır. Ayrıca, Osmanlı Donan-ması’nda görev alan gemilerin özellikleri ve faaliyetleri değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The Dardanelles Front is only one of the fronts where the Ottoman Empire fought during the First World War. Naval wars were the first on this front be-cause the Allied States thought that they would achieve their aim with the na-val operations. However, due to the achievements of the Ottoman Navy, which was extremely weak compared to the enemy navy, especially the Nus-rat Mineship on March 18, this effort was fruitless and the Entente States de-cided to land. In the land wars, the Turkish nation once again said “Darda-nelles is Impassable sayesinde once again thanks to the heroism of the Otto-man troops, which were inadequate in number, and the genius of Mustafa Kemal Bey, who left the front as the hero of Anafartalar. In this research, the activities of the Ottoman Navy in the Dardanelles and their role in the War of the Straits were discussed. In addition, the characteristics and activities of the ships in the Ottoman Navy were evaluated.

Keywords