ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OLAN İLETİŞİMLERİ İLE TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Bilimi
Number of pages: 132-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada çocukların ebeveynleri ile olan iletişimleri ile Türkçe dersi konuşma becerileri arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma İstanbul ili Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde öğrenim gören toplam 469 beşinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Anne ile Çocuk Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği” , “Baba ile Çocuk Arasındaki İletişimi Değerlendirme Ölçeği” ve “Konuşma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin konuşma becerileri ile anneleri ile iletişimleri arasında çok zayıf ve pozitif yönlü anlamsız ilişki olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin konuşma becerileri ile babaları ile iletişimleri arasında çok zayıf ve negatif yönlü anlamsız ilişki olduğu bulunmuştur. Konuşma becerilerinden alınan puanlara göre kızlar lehine anlamlı sonuç bulunmuştur. Öğrencilerin

Keywords

Abstract

This study is researched if there is a correlation between children’s communication with their mother and father and their speaing skills at Turkish lesson. The study was conducted on 469 fifth grades students who study Bakırköy, Bahçelievler and Bağcılar districts at İstanbul. As data collection tool are used “Child and Mother Communication Evaluating Scale”, “Child and Father Comminication Evaluating Scale” and “Speaking Skilss Evaluating Scale” which are prepared and made validity and reliability by researcher. Datas analysed with SPSS programme. Results of study can be summarized as follow: There is a weak positive relationship between communication level with mother and speaking skills. There is a weak negative relationship between communication level with father and speaking skills. Girl’s speaking skill marks are higer than boys. The general average of communication between students with mother and father appear to be relatively high level.

Keywords