TIP SEKRETERLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ ÖLÇÜLMESİ: DENİZLİ İLİNDE BİRARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 328-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel bağlılık birçok çalışmada ele alınmıştır. Örgütsel bağlılığın artmasıyla örgütün üyesi olma yönünde çalışan güçlü istek duymakta ve örgütün değerlerine ve amaçlarına daha kolay bağlanmaktadır. Bu çalışmada da tıp sekreterlerinin örgütsel bağlılıklarının ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Güniz BEKREK’in doktora tezinde kullandığı 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış örgütsel bağlılık ölçeğinden faydalanılmıştır. İstatistiksel analizler, SPSS 16.0 kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde konu ile ilgili giriş yapılmış ve ikinci bölümde tıp sekreteri kavramı ve örgütsel bağlılık kavramı; üçüncü bölümde örgütsel bağlılığın önemi, dördüncü bölümde örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler üzerinde detaylı olarak durulmuş; beşinci bölümde çalışmanın amaç, yöntem, evren, örneklem, hipotez ve bulgularına değinilmiştir. Daha sonra ise sonuç ve değerlendirme bölümü yer almaktadır.

Keywords

Abstract

The organizational commitment was studied in so many studies. If organizational commitment increases; employees want more to be the member of the organization and can easily adapt themselves to the organization’s goals. This study is done for measuring medical secretaries’ organizational commitment. 5 Likert Scale Survey is applied for medical secretaries in Denizli. The statistic analyses are prepared by SPSS 16,0. A survey is taken from Güniz BEKREK’ s Ph.DThesis. First part of the study is introduction part; second part is about medical secretary and organizational commitment concepts; third part of the study is about the importance of organizational commitment and fourth part of the study is about the factors that influence organizational commitment; fifth part of the study is about the purpose, method, hypotheses, population, sampling and findings of the study. The last part is about conclusion and evaluation.

Keywords