ŞEYHÎ DİVANI’NDAKİ ARKAİK SÖZCÜKLER

Author:

Year-Number: 2015-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 378-387
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fransızca kökenli olan arkaik kelimesine Türkçe Sözlük’te iki anlam verilmiştir: 1. Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan. 2. Edebiyatta Arkaizmle ilgili, eskimiş (söz veya eser). Edebiyatta arkaik söz ifadesi; bugün artık kullanımdan düşmüş bulunan ya da sadece ağızlarda kullanılan Türkçe kelimeler için kullanılmıştır. Geçmişte aydın kesime hitap eden Divan şiiri, Türkçe arkaik sözler bakımından önemli bir birikime sahiptir. Divan şiirine ait bu metinler yardımıyla metnin ait olduğu dönemin söz varlığı hatta bazı gramer şekilleri arkaik unsurlar bakımından incelenip ortaya konulabilir. Bu konu çerçevesinde incelenen Şeyhî Divanı, XV. yüzyıl Türkçesinde yaşayan ancak günümüz yazı diline ulaşamamış arkaik sözlerin bir kısmını ihtiva etmesi bakımından önemlidir. Bu sözler, ait olduğu devrin Türkçesinin sözcük dağarcığı ile ilgili önemli bilgiler sunar. Ayrıca bu sözler; devrin toplum hayatı, kültürel zenginlikleri, gelenek-görenekleri, inanç sistemleri hakkında da ipucu verebilme

Keywords

Abstract

The archaic word of French origin Turkish Dictionary is given two meanings: 1. In fine art from before the classical era. 2. Arkaizm-related literature, obsolete (written or artwork).The archaic Word expression in literature;Today it has fallen out of use or contained just mouth the words used in Turkish was used for. In the past, Turkish Divan poetry, archaic aydın clientele words has an important knowledge. Vocabulary of the period in which these texts belong to the help text of Divan poetry and even some grammatical forms can be demonstrated examined in terms of archaic elements. This topic may be inspected in the framework of the Court of Şeyhî, XV. But today's post is living In the century reached the language will contain a portion of the archaic words is important. These are the words Of vocabulary that belongs to the era provides important information. Also these words; era is the community life, cultural riches, traditions-traditions, belief systems and can provide clues abou

Keywords