LİSE ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN EVRENSEL DEĞERLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-15
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 70-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencileri ve öğretmenlerinin evrensel değerlere ilişkin tutum düzeylerini çeşitli değişkenler açısından inceleyerek, karşılaştırmaktır. Betimsel tarama modelinde olan araştırmaya Hatay ili İskenderun İlçesindeki 14 liseden gönüllülük esasına dayalı olarak 1365 öğrenci ve 313 öğretmen katılmıştır. Araştırmanın verileri, Demir ve Koç (2009) tarafından geliştirilen “Evrensel Değerlere İlişkin Tutum Ölçeği” (EDTÖ) ile toplanmış, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, lise öğrencileri ve öğretmenlerinin evrensel değerlere ilişkin tutum düzeyleri çok yüksek düzeyde olumludur. Cinsiyet açısından kadın öğretmenlerin ve kız öğrencilerin evrensel değerlere yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğrenci sayısı daha fazla olan öğretmenlerin; akademik başarı düzeyini orta ve yüksek algılayan ve babası ilk, orta ve lise mezunu olan öğrencilerin tutumlarının daha olumlu olduğun

Keywords

Abstract

The aim of this study is to compare, that examining the high school students and teachers’ attitudes towards universal values based on different variables. This study is a descriptive research, which 1365 students and 313 teachers participated on a voluntary basis from 14 high schools in the İskenderun district of Hatay. Research data collected with “the attitude scale relating to universal values” developed by Demir & Koç (2009) and analyzed by Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests. According to the results of research, attitudes related to the universal values of high school students and teachers have been positive at a very high level. The attitudes towards the universal values based on “gender”; women teachers and girl students found to be more positive. As the obtained results, the teachers’ whose student number was more, the students’ whose perception of academic achievement level was medium and high, and the students’ whose fathers graduated from elementary, middle and high sc

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics