OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EDİNİLEN DİLİN İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2016-23
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : sınıf öğretmenliği
Number of pages: 44-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, okul öncesi dönemde edinilen dilin ilkokuma yazma öğretimi sürecine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda beş farklı ilden (Adana: 2, Aydın: 1, Trabzon: 2, Van: 3 ve Nevşehir: 7) 2013-2014 eğitim öğretim yılında 1. Sınıf okutan on beş sınıf öğretmeniyle yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla görüşme yapılmıştır. Görüşme sorularına verilen cevaplar yazılı olarak toplanmıştır. Bu süreç tamamlandıktan sonra elde edilen verilerin analizinde nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak, 1. Sınıf okutan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre: Okul öncesi dönemde dil becerilerinin yeterince gelişmemesi ilkokuma yazma sürecini doğrudan olumsuz olarak etkilemektedir. Dildeki yerel farklılıklar veya şiveler ise ilkokuma yazma sürecini bazı durumlarda doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Yeterli düzeyde edinilen dil becerileri ise ilkokuma yazma sürecini doğrudan olumlu bir şekilde etki

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the impacts of language acquired during pre-school period on primary literacy training. To this end, interviews were conducted with fifteen primary school grade one teachers from five different provinces (Adana: 2, Aydın: 1, Trabzon: 2, Van: 3 and Nevşehir: 7) during 2013-2014 academic year through semi-structured questionnaires. Responses of participants were collected in written form. In the analysis of collected data, descriptive analysis method, a qualitative analysis method, was utilized. Consequently, according to views of 1st grade teachers; inadequate development of language acquisition skills during pre-school period makes a directly adverse impact on primary literacy process. Meanwhile, local dialects and accents have a direct or indirect negative impact on primary literacy process in some cases. Whereas, language skills acquired at an adequate level has a directly and positive effect upon primary literacy process.

Keywords