OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN KABUL-RED DÜZEYLERİ İLE SOSYAL DAVRANIŞ DENETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-14
Language : null
Konu : Okul Öncesi Eğitim
Number of pages: 456-471
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul-red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında İstanbul’da seçkisiz küme örnekleme yöntemiyle seçilen okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 739 çocuğun (404 devlet-335 özel anaokulu öğrencisi) annesi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği-Anne Formu ve Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, çalışma grubunu oluşturan annelerin, çocuklarına karşı yüksek düzeyde kabul ve davranış denetimi sergilemekte olduğunu göstermiştir. Yaş grubu küçük olan çocukların kabul edilme düzeylerinin ve sergiledikleri davranışlara yönelik denetimin daha yüksek olduğu ve genel olarak kabul düzeyi arttıkça annelerin de sosyal davranış denetim düzeylerinin doğru orantılı

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the relationship between the maternal acceptance-rejection levels and social behavior control of children in preschool period. The study group includes 739 mothers who have children attend preschools (404 children from public preschools and 335 children from private preschools). The study group was selected by random cluster sampling method. Relational screening model was carried out. Personal Information Form; Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (Mother Form) and the Social Behavior Control Instrument were used to collect data. The results of the study indicate that the participant mothers indicate high level of maternal acceptance and social behavior control towards their children. Furthermore, the results indicate that the mothers of younger children show higher acceptance and social behavior control than mothers who have older children. Also, it was found that the social behavior control of mothers increase by the level of acceptance level

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics