TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ İÇİN ÖNERİLEN FİNANSMAN MODELLERİNİN YAPISALCI VE NEO-LİBERAL BAKIŞ AÇILARINA GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-14
Number of pages: 300-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Türk Yükseköğretim Sisteminin finansmanı ile ilgili alan yazında Türk Yükseköğretim Sistemi için önerilen finansman modellerinin yapısalcı (refah devleti) ve neo-liberal bakış açılarına göre incelenmesidir. Nitel yöntem ve tekniklerin kullanıldığı araştırma durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri doküman analizi aracılığıyla toplanmış ve doküman analizi kapsamında yapısalcı ve neo-liberal finansman anlayışlarına yer verilen çalışmalara ve Türk Yükseköğretim Sistemi için finansman modellerinin önerildiği çalışmalara ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Araştırma verileri içerik ve frekans analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde finansman modelleri “gerekçe” ve “yöntem” temaları altında analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; Türk Yükseköğretim Sisteminin finansmanı için önerilen modellerde ağırlıklı olarak neo-liberal bakış açısının hakim olduğu görülmektedir. Model önerilerinin gerekçelerinde ya

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine finance models proposed for Turkish Higher Education System in literature regarding finance of Turkish Higher Education System according to structuralist (welfare state) and neo-liberal perspectives. Qualitative research methods and techniques were used in the study which was conducted by using case study pattern. Data of the study were collected through document analysis and literature review regarding researches including structuralist and neo-liberal finance perspectives and researches proposing finance models for Turkish Higher Education System was carried out within the scope of document analysis. Content analysis and frequency analysis were used to analyze collected data. Finance models were analyzed under the themes of “reason” and “method” through content analysis. When evaluating the results of the study, it is seen that neo-liberal perspective is predominant finance perspective in the models proposed for finance of Turkish Higher Educatio

Keywords