ANADOLU MASALLARINDA ORMANA TERK EDİLME MOTİFİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-14
Language : null
Konu : Türk halk edebiyatı
Number of pages: 349-359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Masal, olağanüstü varlıkları ve olayları yer ve zaman göstermeden bir mantık silsilesi içinde kalıplaşmış ifadelerle anlatan sözlü anlatım ürünlerine denir. Farklı coğrafyalarda ve kültürlerde bir masalın çeşitlenmesi, onun evrenselliğini; toplumun geleneklerini, dünya görüşünü, kültürünü giyerek yeniden hayat bulması milli unsurları barındıran halk anlatıları olduğunu gösterir. Lakin masallarda kullanılan ortak motifler ve kalıplar bu türün evrensel özelliğinden kaynaklanmaktadır. Kullanılan bu motifler genelde müşterek bir yapı arz ederken farklı coğrafyalarda özel unsurlarla donanmaktadır. Masallarda, hikâye etmek için kullanılan motifler, aslında birçok milli değeri üzerinde taşır. Bir milletin kültürünü, hoşgörüsünü, inanışını, ahlaki yapısını, teamüllerini kısacası folklorik birçok değerini masal motiflerinden anlamak mümkündür. Masallarda sıkça karşımıza çıkan motiflerden biri de ormana terk edilmedir. Pek çok anlatıda olduğu gibi masallarda sıkça görülen kutsal ağaçların bulu

Keywords

Abstract

Tale some of whom has told outstanding assets and events without place and time with formulaic expressions in train of logic is oral narrative products. Diversification of a fairy tale shows its universality in different geographies and cultures in addition that wearing of community traditions, world view and culture being revived shows folk narratives which contain in national elements. Yet the common motifs and forms that used in tales are based on keeping universel characteristic. While this used motifs usually supply joint structure, has equipped to specific elements in different geographies.In fact the used motifs to narrative in tales carry on lots of national values. it is able to understand the nation's culture, tolerance, belief, moral structure, practices in short a good few folkloric values from tale’s motifs. Motif Which we frequently encounter is a leaving jungle. As well as Many folk tales, forests where in holy trees which seen often inside tale although adding strength

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics