BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
STUDYING THE NARCIST PERSONILTY TRAITS OF STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATİON AND SPORTS ACADEMY

Author : Esra BAYRAK - - Atalay GACAR - Eyyüp NACAR - Kürşat Yusuf AYTAÇ
Number of pages : 249-261

Abstract

Bu araştırmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin narsist kişilik özelliklerinin ne düzede olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi örneklemini ise Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 188 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Salim Atay (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Narsistik Kişilik Envanteri” kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgilerine yönelik 5 madde BESYO öğrencilerinin narsistik kişilik düzeylerini belirlemek için 16 madde yer almıştır. Araştırma verilerinin analizinde narsistik kişilik envanteri alt boyutları ile yaş, bölümü ve kaç yıldır spor yapıyorsunuz değişkeni ile arasındaki farkı tespit etmek için “tek yönlü varyans analizi (anova testi)” kullanılmıştır. Cinsiyet ve medeni durum arasındaki farkı tespit etmek amacıyla ise “Independent Samples (t- testi)”

Keywords

Narsistik Kişilik, Beden Eğitimi ve Spor, Öğrenci

Read:591

Download: 192