BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-14
Number of pages: 249-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin narsist kişilik özelliklerinin ne düzede olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi örneklemini ise Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 188 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Salim Atay (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Narsistik Kişilik Envanteri” kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgilerine yönelik 5 madde BESYO öğrencilerinin narsistik kişilik düzeylerini belirlemek için 16 madde yer almıştır. Araştırma verilerinin analizinde narsistik kişilik envanteri alt boyutları ile yaş, bölümü ve kaç yıldır spor yapıyorsunuz değişkeni ile arasındaki farkı tespit etmek için “tek yönlü varyans analizi (anova testi)” kullanılmıştır. Cinsiyet ve medeni durum arasındaki farkı tespit etmek amacıyla ise “Independent Samples (t- testi)”

Keywords

Abstract

In this study, determining in what level of Pyhsical Education and Sport Academy students’ narcist personality traits were purposed. Fırat University was the population of research and the students who educating in Physical Education and Sport Academy was constitute of research’s sample group. Totally 188 students partipicated to this research. As using data collection tool ‘’Narcist Personality Inventory’’ which adapted to Turkish by Salim Atay (2009) was performed. Inventory composed of two parts. The first part includes 5 questions towards personal knowledge of students who participated to this research and the second part includes 16 items to determine narcistic personality traits of students who participated to this research. In the analysed research data, determining of difference between narscistic personality inventory subdimensions with regard to age, department, and veriable of ‘’how many years are you doing sport?’’ one way anova analysis (Anova) were performed. Determinin

Keywords