URFA KALE’SİNİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİ YÖNTEMİ KULLANILARAK EKONOMİK DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 353-368
Year-Number: 2015-13

Abstract

Bu çalışma bölgemizi ziyaret eden yabancı turistlerin Urfa kalesi için giriş ücreti olarak ödeme istekliliklerinin tespiti amacıyla yapılmıştır. LİMDEP paket programı kullanılarak verilerin analizi yapıldı. Analizler yapılırken, çalışmamızda kullanılan probit modelinde ele alınan bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken ödeme istekliliğiyle ne tür bir ilişkide olduğu katsayılar itibariyle açıklandı. Ayrıca çalışmamızda parametreleri tahmin etmek için En Çok Olabilirlik yöntemi kullanıldı. Çalışmamızda oluşturduğumuz anket formunda bulunan soru tipi özelliğine göre ise İki Aşamalı Sıradan Ek Küçük Kareler yöntemi tercih edildi. Sonuç olarak, ziyaretçilerin Urfa Kalesi için giriş ücreti olarak ödeme istekliliği miktarını ortalama 21,5 dolar olarak bulunmuştur. 2SLS modeli yardımı ile açığa çıkarılmış ödeme istekliliği miktarı ise 23,04 dolardır. Buna bağlı olarak, Urfa Kalesi için probit model sonucuna göre yıllık ekonomik değeri 896.550 dolar/yıl, 2SLS model sonuçlarına göre ilgili yerin

Keywords

Abstract

This study conducted in order to determine willingness to pay for the entrance fee of foreign tourists who visit the region of Urfa Castle. LIMDEP econometric program package is used for the data analysis. During this analysis, the probit and 2SLS models were used in this study dealt with the independent variables were described within the dependent variables were explained by the coefficients in order to explain what kind of relationship exist in willingness to pay. As independent variables the socio-demographic and economic parameters were used. In addition, in order to estimate the parameters Maximum Likelihood method was used. In this study, in the form of the survey question type created according to the nature of the additional ordinary Two-Stage Least Square method was preferred. As a result, the amount of willingness to pay an entrance fee for visitors Urfa Castle, was found to be an average of $21,5. The amount of willingness to pay would be revealed with the help of 2SLS mo

Keywords