İŞKOLİK DAVRANIŞLARININ İŞ-YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2015-13
Number of pages: 40-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşkolikliğin iki alt boyutu olan aşırı ve kompulsif çalışmanın iş-yaşam kalitesi ve alt boyutları üzerindeki etkilerinin incelendiği bu çalışma Mersin Devlet Hastanesinde 98 sağlık personeli üzerinde yapılan görgül bir araştırma ile ortaya konulmuştur. DUWAS İşkoliklik Ölçeği ve İş-Yaşam Kalitesi Ölçeği ile elde edilen verilerin analizinde bağımsız t-testi, Anova ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda çalışanların iş-yaşam kalitesi üzerinde işkoliklik ve alt boyutlarının önemli bir etkide bulunmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The study which examines the effects of excessive and compulsive working, which are two subdimensions of workaholism, on work- life quality and on their subdimensions is revealed with an emprical survey on 98 health stuff who works at Mersin Government Hospital. Independent T-test, Anova and regression analysis are used to analyze the datas which are obtained with Duwas Workaholism Scale and Work-Life Quality Scale. As a result of the analysis, an important effect of workaholism and its subdimensions on work-life quality is not found.

Keywords