HALİT REFİĞ’İN BİR TÜRK’E GÖNÜL VERDİM FİLMİNDE OYUN VE OYUNCAK TEMALARI ÜZERİNDEN YAYILAN KÜLTÜREL TEMSİLLER

Author:

Number of pages: 210-228
Year-Number: 2015-13

Abstract

Sinema medyumu çok yüzlü bir fenomen olarak yirminci yüzyılın teknolojik, ekonomik, sanatsal ve kültürel tarihine damga vurmuştur. Sinema, hem gelişmiş bir modern teknolojik aygıttır hem çok güçlü bir ekonomik kurumdur hem estetik meşruiyetini hızlıca kabul ettirmiş bir sanat biçimidir hem de kelimenin tam anlamıyla kültürel bir üretim alanıdır. Kültür tarihi perspektifinden bakıldığında da sinemasal metinler (yani filmler) herhangi bir konu üzerinde temsil sunan ve yayan kültür ürünleridir. Bu makalenin amacı Halit Refiğ’in (1934-2009) yazdığı ve yönettiği Bir Türke Gönül Verdim (1969) filminde oyun ve oyuncak temaları üzerinden vurgulanan Batı (Avrupa) ile Doğu (Anadolu) kültürleri arasındaki farklılıkların ve karşıtlıkların çözümlenmesidir. Bu araştırmanın yöntemi sadece söz konusu filmin içerik çözümlemesi üzerine kurulmamıştır. Türk sinemasının kültürel tarihi kapsamına giren bu çalışmada yapılacak film çözümlemesi tarihselleştirilecek ve bağlamlaştırılacaktır. Bir başka deyişle b

Keywords

Abstract

Cinema made its mark on twentieth century's technological, economical, artistic and cultural history. Cinema is a technologically advanced apparatus, as well as a powerful economic sector, an art which it's aesthetic value gained legitimacy at once, and literally a cultural production field. From the perspective of cultural history, cinematic texts (meaning movies) are cultural products which put forward a representation of some topic. The aim of this article is to analyze cultural differences and contrasts of the West (Europe) and East (Anatolia) which found representation in games and toys of the movie I Loved a Turk (1969) -written and directed by Halit Refiğ (1934-2009). Method of this research is not only based on content analysis of the movie. In this study, which is actually within the scope of Turkish Cinema’s cultural history, our movie analysis will be historicized and will be contextualized. In other words, a new film history model which is based on primary sources will be t

Keywords