TÜRKİYE’DE Kİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN REKREATİF AMAÇLI SPOR PROGRAMLARINA BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 192-209
Year-Number: 2015-13

Abstract

Sivil toplum kuruluşları (STK), resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Bu örgütler toplumumuzun bu gününü ve geleceğini hazırlamak için çaba gösteren önemli kuruluşlardır. Türkiye’de birçok sivil toplum örgütü mevcuttur ve farklı alanlarda topluma hizmet etmeyi amaç edinmişlerdir. Türkiye’de STK istatistiklerine bakıldığında 4.547’si vakıf, 86.031’i dernek olmak üzere, 90.578 sivil toplum kuruluşu faaliyet göstermektedir. Dernek üyesi sayısı ise 9 Milyona yakındır. Bu örgütlerin faaliyetleri içerisinde rekreatif amaçlı spor programlarının azlığı ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız sivil toplum örgütlerinin rekreatif amaçlı spor programlarına daha fazla yer vermesi gerektiğine dikkat çekmektir. Rekreatif amaçlı spor programları zamanı güzel g

Keywords

Abstract

Civil Society Organization, working outside the government agencies, independently with the political, social, cultural, legal and environmental objectives in line with the members and employee’s volunteer work at the organization, nonprofit and income of the organization make from donations and / or membership payments providing entities. These organizations are very important for striving prepare the society today and future. Turkey has many civil society organizations and aims to serve the community in different areas. Considering the Civil Society statistic there are 4.547 foundations and 86.031 associations and total of 90.578 civil society organizations operate in the Turkey. The number of members of the Association is close to 9 million. In the activities of this organizations provides less recreational sports programs. The aim of this work of civil society organizations for recreational sports programs is to draw attention to the need to give more space. Recreational sport prog

Keywords