MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ

Author:

Year-Number: 2015-14
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın genel amacı müzik öğretmeni adaylarının bilişötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin belirlenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda müzik öğretmeni adaylarının bilişötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin cinsiyetleri, devam ettikleri sınıf seviyeleri, mezun oldukları lise türü ve piyano çalışmaya ayrılan günlük çalışma süreleri arasındaki farklılaşma durumları da incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 139 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada Namlu (2004) tarafından geliştirilen Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen belli başlı sonuçlar şunlardır: (1) Müzik öğretmeni adaylarının biliş ötesi öğrenme stratejilerini, planlama, örgütleme, denetleme ve değerlendirme boyutlarında her zaman olmasa da sıklıkla kullanmaktadırlar. (2) Planlama boyutundaki s

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the levels of using metacognitive learning strategies of prospective music teachers. The differences between the level of using metacognitive learning strategies and gender, grade level, high school type they graduated and piano practicing time were also investigated. The sample consisted of 139 prospective music teachers from Marmara University. The Metacognitive Learning Strategies Scale developed by Namlu (2004) was used to collect the research data. The main results were given below: (1) Prospective music teachers reported that they use metacognitive strategies such as planning, organization, controlling and evaluation not always but often; (2) It has been found that female prospective music teachers use planning strategies more frequently than males; (3) Prospective music teachers who practice piano more than one hour in a day use planning and organization strategies more frequently than the ones who practice piano less than one hour in a da

Keywords