GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNİN TEMEL HASTALIĞI: ÖRGÜTSEL SİNİZME YÖNELİK ALGILAMALARIN, TÜKENMİŞLİK BOYUTLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2015-13
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İşletme, Yönetim Organizasyon, Davranış Bilimleri, Yönetim psikolojisi
Number of pages: 178-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinizm ve tükenmişlik son yıllarda örgütlerin başa çıkmakta zorlandığı örgütsel davranış sorunları arasındadır. Sinizm bireyin çevresi, çalıştığı kurumu ve geleceği ile ilgili olumsuz düşünce şeklidir. Tükenmişlik ise, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili olarak yaşadığı enerji düşüklüğü olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, örgütsel sinizme yönelik algıların, tükenmişlik algısına etki edip etmediğine ilişkin hipotezler test edilmiştir. Büyükşehir belediyesinde çalışan 412 personel üzerinde yapılan çalışmanın bulguları; sinizm alt boyutlarının, tükenmişlik alt boyutlarını pozitif yönde etkilediğini ve aralarında anlamlı ilişkiler olduğunu desteklemektedir. Ayrıca alan yazınında sinik insanlara yönelik bir ayrım yapılmadığı tespit edilerek etkin sinikler ve pasif sinikler olmak üzere iki yeni kavramın literatüre eklenebileceği önerisi getirilmiştir.

Keywords

Abstract

In recent years, cynicism and burnout which organizations are struggling to cope with are between organizational behaviour problems. Cynicism is a form of negative thoughts about i

Keywords