ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİ YORDAMA DÜZEYİ

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : EĞİTİM YÖNETİMİ
Number of pages: 425-436
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin sosyal girişimcilik özelliklerini yordama düzeyini tespit etmektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 20013-2014 eğitim öğretim yılında İnönü üniversitesi eğitim fakültesinde farklı bölümlerde öğrenim gören 403 4.sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplamada beş faktör kişilik ölçeği ve öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Korelasyon analizi, regresyon analizi ve adım adım regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekildedir; öğretmen adaylarının dışadönüklük, deneyime açıklık, özdenetimli, uzlaşmacı kişilik özellikleri ile sosyal girişimcilik düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Nevrotik kişilik özelliği ile sosyal girişimcilik düzeyi arasında herhangi bir ilişkinin varlığına rastlanmamıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda dışadönüklük ve dene

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the predictive level of social entrepreneurial characteristics of personality characteristics of prospective teachers. Relational model was used in this study. The universe of the research consists of 403 senior prospective teaching students studying in different faculties of education at İnönü university in 20013-2014 academic year. Five factor personality scale and social entrepreneurship scale of prospective teachers was used in data collection. In data analysis, correlation analysis, regression analysis, stepwise regression analysis methods were used.The results obtained in this study are as follows; the prospective teachers have been found to have a significant positive correlation between their personality traits such as extraversion, openness to experience, self-control, reconciliation and their social entrepreneurship levels. No relationship was found to exist between neurotic personality trait and the level of social entrepreneurshi

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics