ALTYAPI VE İNOVASYON DEĞİŞİMLERİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 372-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, 1975-2013 dönemi için, Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırım belirleyicilerinden olan altyapı ve inovasyon değişimlerinin uzun dönem ilişkisinin ampirik bir analiz ile incelenmesidir. Bu çerçevede yapılan ekonometrik uygulamalarda zaman serisi yöntemleri kullanılmış olup, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen faktörlerden pazar büyüklüğünün etkisini inceleyebilmek için gayri safi yurtiçi hasıla, döviz kuru değişimlerinin etkisini inceleyebilmek için reel döviz kuru, altyapı sistemlerinin göstergesi olarak telefon hattı ve inovasyon değişimlerinin göstergesi olarak da patent sayısı olmak üzere dört ekonomik değişken kullanılarak bir model oluşturulmuştur. İstatistiki olarak anlamlı çıkan tahmin sonuçlarına göre; gayrisafi yurtiçi hasıla, döviz kuru, altyapı ve patent sayısıyla doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında pozitif bir ilişki gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

The main objective of this study is the long-term relationship innovation and infrastructure changes that came to Turkey to investigate the determinants of foreign direct investment with an empirical analysis, for the period 1975-2013. This framework has used time series methods in econometric applications in order to gross domestic product (GDP) to evaluate the effect of the market size, real exchange rate to evaluate the impact of rate changes, telephone line as an indicator of infrastructure and the number of patent as an indicator of innovation change, a model was created using four economic variables. According to the statistically significant results estimates; a positive relationship between foreign direct investment have been observed with gross domestic product, exchange rates, infrastructure and number of patent.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics