OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN ROLÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Number of pages: 192-212
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, okul öncesi eğitimde uygulanan çocuk merkezli yaklaşımların kuramsal temel, eğitim ortamı ve öğretmenin rolü açısından karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Regio Emilia, High Scope, Waldorf ve Montessori Yaklaşımları ele alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için konuyla ilgili kaynaklara ve verilere ulaşılarak alan yazın taraması yapılmıştır. Araştırma ile ilgili kitap, tez, makale ve raporlar incelenmiş elde edilen veriler sistematik bir biçimde bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Bulgular arasında ilişkilendirme yapılarak, yargılar oluşturularak, değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda Regio Emilia, High Scope, Waldorf ve Montessori Yaklaşımlarının ortak ve farklı özellikleri belirlenerek açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, comparison of child-centered approaches applied by pre-school education in terms of theoretical basis, education environment and role of teacher were aimed. Reggio Emilia, High Scope, Waldorf and Montessori approaches were compared in this research. Document review method that is one of the qualitative research methods was used. Field survey was carried out by searching relevant resources and data. Books, thesis, articles and reports related with the research were surveyed and the data obtained were integrated sistematically. Evaluation was made by associating findings and by creating judgements. At the end of the research, common anf different features of Regio Emilia, High Scope, Waldorf ve Montessori Approaches were identified and described in detail.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics