TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRE DAİR ELEŞTİREL YAKLAŞIMI

Author:

Year-Number: 2015-11
Number of pages: 263-272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Servet-i Fünûn döneminin (1896-1908) en önemli şairlerinden biri olan Tevfik Fikret’in şiire yönelik eleştirel yaklaşımı Servet-i Fünûn dergisinde “Musâhabe-i Edebiyye” köşesinde yazdığı yazılardan yola çıkılarak “edebiyat-ı sahiha” çerçevesinde değerlendirilecektir. Türk edebiyat tarihinde şair kimliği ile öne çıkan Tevfik Fikret, yazdığı eleştirel nitelikli bu yazılarıyla modern şiirin oluşmasında da etkili olmuştur. Onun şiire dair eleştirel yaklaşımı değerlendirilirken, eleştiriye yüklediği değer, güzellik algısı ve şiir dili/şairanelik hakkındaki görüşleri Namık Kemal’in “Lisân-i Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir” adlı yazısı ve Recaizade Mahmut Ekrem’in Talim-i Edebiyat adlı belagat kitabından yola çıkılarak oluşturulan “sahih edebiyat” çerçevesinde tartışılacaktır. Şiirin resim ve müzikle ilişkisi, serbest müstezat ve mensur şiir yazımı da bu yazıda ele alınacak diğer konulardır.

Keywords

Abstract

Tevfik Fikret who is one of the most important poets of Servet-i Fünûn period (1896-1908) , his critical approach to poem will be evaluated in the frame of “edebiyat-ı sahiha” with started by his “Musahabe-i Edebiyye” column that is Serveti Fünun Magazine. In his critical qualitative Tevfik Fikret who becomes prominent of his poem identity was effective in developing of modern poetry. While his critical approach is evaluated, his appreciation value of cricisim, sense of beauty and his views about poem and poesy on the basis of Namık Kemal’s “Lisan-i Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir” named article and Talim- Edebiyat named rhetoric book of Recaizade Mahmut Ekrem will be discussed in the frame of “sahih edebiyat. The other issues that will be discussed in tis article are, relation of poem with painting and music, “serbest mustezat” and the prose poem.

Keywords