ÇİZGİ DİZİLERLE KALIP (İLİŞKİ) SÖZ ÖĞRETİMİ: CİLLE ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 69-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı kalıp (ilişki) söz öğretiminde çizgi dizilerden nasıl yararlanılabileceğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çizgi dizideki kalıp sözler ve kullanım sıklıkları ile kalıp söz öğretiminde çizgi dizilerden yararlanmada dikkat edilmesi gereken hususlar irdelenmiştir. Nitel özellikteki araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu TRT ÇOCUK kanalında yayınlanan “Cille” adlı çizgi dizinin ilk 20 bölümü oluşturmaktadır. Veri toplamada belgesel tarama, verilerin analizinde içerik ve frekans analizleri kullanılmıştır. İçerik analizi için kalıp sözler ana tema; toplumsal-kültürel ilişkileri yansıtan kalıp sözler, hayır dualar ve beddualar ise alt temalar olarak belirlenmiştir. Temalara ait veriler, frekanslarına göre tablolaştırılmıştır. Araştırma sonucunda en fazla toplumsal-kültürel ilişkileri yansıtan kalıp sözlere rastlanmıştır. Kalıp söz sayısı ve çeşitliliği yönüyle Cille adlı çizgi dizinin ortaokul öğrencilerinin söz varlığına katkı yaptığı

Keywords

Abstract

The aim of the research phrase to determine how to make use of the cartoon series in the word education. Issues to be considered in the enjoyment of the line for this purpose in line with the pattern and frequency of words in the array pattern mentioned teaching was discussed. Qualitative research on the property, screening model was used. Working group of the study published in the children's channel TRT "Cille" constitutes the first 20 episodes of the comic directory. Data collection in the documentary screening, content and frequency analysis was used to analyze the data. Phrase main theme words for the content analysis; words that reflect patterns of social-cultural relationships, the blessing and the curse were identified as sub-themes. Data on the theme, are tabulated according to the frequency. The survey revealed the most common remarks reflect patterns of social-cultural relations. Phrase said the line number and the middle school students with a variety of aspects from Cille

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics