ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : EĞİTİM TEKNOLOJİSİ
Number of pages: 395-412
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerine (TPAB) ilişkin algılarını belirlemek ve TPAB’lerine ilişkin algılarının cinsiyete, sınıf düzeyine, bölüme, interneti kullanım amaçlarına, internete düzenli erişim olanaklarının olup olmamasına, interneti ne kadar zamandır kullandıklarına ve aldıkları pedagoji bilimiyle ilgili aldıkları ders sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. Araştırmanın verileri Teknopedagojik Eğitim Yeterlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 225 birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın sonuçları, öğretmen adaylarının TPAB düzeylerinin öğrenim gördükleri bölüme, internete düzenli erişim imkânlarının olup olmamasına ve interneti ne kadar zamandır kullandıklarına bağlı olarak değiştiğini; interneti kullanma amaçlarına, cinsiyete ve pedagoji bilimiyle ilgili aldıkları ders sayısına göre ise değişmediği

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the prospective teachers’ perceptions about technological pedagogical content knowledge (TPACK), and whether their perceptions about TPACK differ with regard to gender, class level, department, aims of internet use, whether they have regular internet access opportunities, how long they have been using the internet, and the number of the courses they have taken about pedagogy. The data of the research were collected by using Techno-pedagogical Education Competence Scale. The study group consists of 225 first and second grade students in the education faculty of Bartın University. The results of the study point that prospective teachers’ TPACK levels differ according to their departments, whether they have regular internet access opportunities, and how long they have been using the internet; whereas, these levels don’t differ according to their aims of internet use, gender and the number of the courses they have taken about pedagogy.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics