BATTAL GAZİ DESTANI’NDA DÜŞMAN KAHRAMAN TİPİ

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : TÜRK HALKBİLİMİ
Number of pages: 264-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk destan geleneğinde tipler üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Ancak Türk epik destan geleneğinin kahraman tipi olarak kabul edilen alp/erenin karşısında tüm epik anlatılarda karşımıza çıkan düşman kahraman tipi üzerinde durulmamıştır. Bu çalışma epik destanlarda karşımıza çıkan düşman kahraman tipi ile ilgili çalışmalara kapı aralamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla Battal Gazi Destanı’nda düşman kahraman tipinin çeşitli nitelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu niteliklerin belirlenmesiyle Türk destan kahramanı alp/eren tipi yeni bilgiler ışığında daha sağlıklı değerlendirilecektir. Çalışmada önce Battal Gazi Destanı ile ilgili kısa bilgi verilmiş, tip kavramına değinilmiş, yer yer alp/eren tipi ile karşılaştırmalar yapılarak destandaki düşman kahramanların nitelikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İnceleme sonucunda düşman kahraman tipinin Türk destan kahramanlarının taşıdıkları güç, kuvvet ve olağanüstülük gibi bazı niteliklere sahip olduğu görülmüştür. Ancak onları Türk

Keywords

Abstract

Many studies were about types in Turkish epic traditions. Yet type of enemy hero who appear in all epic narrations against alp/eren who is accepted as type of hero in traditions of Turkish epic saga wasn’t mentioned. This study was prepared to lead studies related to type of enemy hero that it emerges in epic saga. For this aim, different qualities of type of enemy hero is tried to be determined in Battal Gazi Epic. Thanks to these qualifications, type of alp/eren, Turkish epic hero will be evaluated healthier in the light of new information. In tis study, first of all short information related to Battal Gazi Epic was given, mentioned about type concept, sometimes made comparisons with type of alp/eren and so qualities of enemy heroes in the epic were tried to be determined. At the and of the examination, it was seen that Turkish epic heroes have some qualifications and type of enemy hero has the same qualifications which separate them from Turkish epic heroes. Studies about enemy hero

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics