ÖRGÜTSEL ADALET ALGISIYLA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 36-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel adalet algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemi Malatya Fırat ve Beydağı Vergi Dairelerinde çalışan 114 personelden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde örgütsel adalet algısı ile ilgili kavramsal çerçeveye, ikinci bölümde örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili kavramsal çerçeveye ve üçüncü bölümde ise bu iki kavram arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere uygulama kısmına yer verilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak demografik özellikler, örgütsel adalet ölçeği ve örgütsel vatandaşlık davranışı olmak üzere üç bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Toplanan veriler istatistiksel analiz yöntemiyle değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonuçlarında, örgütsel adalet alt boyutu olan işlemsel adalet ile örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutu olan özgecilik arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between organizational citizenship behaviour and employees' perceptions of organizational justice. 114 employees at Malatya Fırat and Beydağı Tax Departments were included in the research sample. In the first part of the study, the conceptual framework related to the perceptions of organizational justice, in the second section, the conceptual framework related to organizational citizenship behaviour and in the third section application part was presented so as to determine the relationship between these two concepts. As data collection method, a survey consisting of such three sections as demographic characteristics, organizational justice scale and organizational citizenship behaviour was utilized. The collected data were evaluated by statistical analysis method. According to the results of the analysis, a significant negative correlation was found between procedural justice, a sub

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics