İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SPOR KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI

Author:

Number of pages: 294-303
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin “spor” kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Adıyaman İli Hürriyet Orta Okulu’nda öğrenim gören 46 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri her öğrencinin “spor… gibidir; çünkü…” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%93,07) sporla ilgili olumlu metaforlar geliştirdiği %6,97’sinin ise olumsuz metaforlar geliştirdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to expose perceptions of students of elementary 7th grade about “sports” concept by the means of metaphors. The participants for this study included 46 students from Hurriyet Secondary School both located in Adıyaman. To collect the study data, each participant was asked to complete the prompt “Sports is like … because …” The content analysis technique was used to analyze study data. According to the results, a big amount of students (93,07%) have developed positive metaphors about speaking; 6,97% have developed negative metaphors.

Keywords