ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-12
Language : null
Konu : EĞİTİM BİLİMLERİ
Number of pages: 251-263
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Beyin fırtınası yöntemi eleştirel düşünmek, karar vermek, bir problemin çözümüne öneriler getirmek, fikir üretmek ve yaratıcı düşünmek gibi kavramları içine alan bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem sayesinde öğrenciler, olaylarla ilgili hipotezler kurabilir, olayları analiz edebilir, konular arasında bağlantılar kurabilir, doğru, güvenilir ve kesin sonuçlara ulaşabilirler. Bu araştırmanın amacı; Eğitim Fakültelerinde okuyan öğrencilerin, Beyin Fırtınası Yöntemi hakkındaki görüşlerini bazı demografik değişkenler de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 öğretim yılında Hakkari Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesinde okuyan 335 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan ‘Genel Tarama Modeli’ kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan, 25 maddeden oluşan ‘Beyin Fırtınası Anketi’nin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış ve Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,77 olarak hesaplanmıştır. Araştırmad

Keywords

Abstract

Brainstorming is a teaching method covering concepts such as critical thinking, decision taking, putting forward proposals for a solution to a problem, generating ideas and creative thinking. Through this method, students can hypothesize about the events, analyze events, make connections between topics, and reach accurate, reliable and definitive conclusions. The purpose of this study is trying to determine the views of the students studying at the Faculty of Education, on Brainstorming Method considering some demographic variables. The sample of the study constitutes 335 pre-service teachers studying at the Faculty of Education under Hakkari University in the 2014-2015 academic year. In the study, ‘General Scanning Model’, which is one of the descriptive methods, is used. Validity and reliability study of the 25-item ‘Brainstorming Survey’ used in the study was conducted and Cronbach's alpha internal reliability coefficient was calculated as 0.77. According to the results obtained in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics