BEŞERİ SERMAYENİN BELİRLEYİCİLERİ: ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER GRUBU İLE OECD KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Author:

Number of pages: 565-578
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Emeğin sahip olduğu bilgi, beceri ve diğer nitelikleri ifade eden beşeri sermaye kavramı, iktisadi kalkınma sürecinde başlıca unsurlardan biri olarak görülmekte ve gerek teorik gerekse ampirik çalışmalarda iktisadi verimliliği arttırmada beşeri sermayeye yatırımın önemine vurgu yapılmaktadır. Çalışmanın amacı beşeri sermayenin çok sayıda somut belirleyicisi üzerinde bir faktör analizi (FA) yaparak, daha az sayıda, tanımlanabilir nitelikte anlamlı değişkenler elde ederek, bu değişkenlerin beşeri sermayeye etkilerini Prais-Winsten (PCSE) panel regresyon yöntemi ile incelemektir. Çalışmada 2000-2012 dönemindeki yıllık veriler kullanılarak, 12 üst orta gelir grubu ülkesi ve 24 OECD ülkesi için ayrı ayrı analiz yapılmış, bu iki farklı gelişmişlik düzeyindeki ülke gruplarının beşeri sermaye belirleyicileri ve etkilerinin dereceleri arasındaki farklılıkların da ortaya konması hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; her iki ülke grubunda da hükümet harcamaları, sağlık harcamaları ve alty

Keywords

Abstract

The term of human capital includes knowledge, skills and other values which labor has and is considered as one of the most important aspects in economical development. In both theoretical and ampirical studies, it is stressed to invest in human capital in order to increase economical efficiency. The aim of this study is by applying factor analysis on many determinants of human capital, to get fewer and definable meaningful variables and to analyse effects of these variables on human capital with using Prais-Winsten (PCSE) Panel Regression Method. In this study the 2000-2012 annual data was used, seperate analysis were made for 12 top middle income countries and 24 OECD countries. It is targetted to point out human capital determinants and difference in levels of effects of these two different country groups. According to the obtained results; in both groups of countries government spending, health spending and infrastructure spending, although a determinant of enhancing human capital

Keywords