İLK ve ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN OKULDA YAŞADIKLARI PSİKOLOJİK SORUN ve ŞİKÂYETLERİN İŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 170-186
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul öğretmenlerinin okulda yaşadıkları psikolojik sorun ve şikâyetlerin iş performansına etkisi konusundaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yönteminden “görüşme yöntemi” kullanılmıştır. Evren olarak 2013–2014 öğretim yılı Iğdır ili merkezinde bulunan 23 ilkokul ve 15 ortaokulun tümü, örneklem olaraksa; bu okullardan, kura yöntemiyle 5 ilkokul ve 5 ortaokul olmak üzere toplamda 10 okuldaki 72 öğretmen “çalışma grubu” olarak belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında toplam 8 maddeden oluşan “psikolojik sorun ve şikâyetlerin iş performansına etkileri konulu görüşme formu” kullanılmıştır. Verilerin analizlerinde nitel araştırma tekniklerden “içerik analizi yöntemi’’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, iş yerindeki fiziki yapı ve donanımın, çalışma verimini doğrudan etkilediği, olumsuz fiziki şartların ve kurum içi gerginliklerin çalışanların şikâyetlerini artırarak çalışma performansının düşmesine neden olduğu, ücret düzeyinin

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the opinion of the teachers’ about the effect of the psychological complaints and problems they face at school. In the research “meeting method” has been used which is one of the methods of qualitative research. As universe, 23 primary schools located in the center of Iğdır city and 15 elementary schools in the education year of 2013-2014 are defined. And as sample 72 teachers from these schools -which are decided by lot as 5 primary schools and 5 elementary schools, in total 10 schools- are defined as “ working group”. In the gathering of the data a scale themed “the effect of psychological problem and complaints to the job performance” which consists from 8 item is used. During the analysing of the data, one of the methods of qualitive research “content analysis method” is used. Results of the research are; the physical structure at the work place and the equipment effect directly the performanceof work, the negative physical conditions and te

Keywords