İLKÖĞRETİM 1-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN YAZMA SORUNLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages: 157-169
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Yazmanın eğitimi, kişinin eğitim hayatında oldukça önemlidir. Ayrıca günlük hayatta da birçok alanında yazma gerekli olan ve kullanılan bir beceridir. Ancak yazma alanında ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerinde önemli sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu araştırmada, ilköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinde görülen yazma sorunlarına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüş ve çözüm önerilerinin alınması amaçlanmıştır. Bu araştırma, 2011-2012 öğretim yılında Ağrı ilinde görev yapmakta olan 35 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu görüşme formu ile toplanmıştır. Form, kişisel bilgiler ve sorular olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Verilerin analizi, betimsel analiz tekniği ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin öğrencilerde rastladıkları pek çok yazma hatası olduğu görülmüştür. Bu hataların genelde harflerin yazımında yapıldığı, nedeninin öğrenciden ve harflerin yazım şekl

Keywords

Abstract

Writing training is highly important for one’s education life. Besides, writing is a skill needed and used in many areas of daily life. However, it has been seen that there are significant problems in the field of writing in all levels of education from primary school to university. In this study, it has been intended to get the opinions and solution suggestions of primary school teachers about the writing problems which are seen in the students. This study was carried out in 2011-2012 school year, with 35 primary school teachers working in Ağrı province. The data in this study were collected with the open-ended interview form which is developed by the researchers. The form consists of two parts which are personal information and questions. The data analysis was made with the descriptive analysis technique. As a result of the study, it was seen that there were a good number of writing errors the students made, which was encountered by the primary school teachers participating in the st

Keywords