ŞİDDET KARŞISINDA KADINLARIN DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 342-350
Year-Number: 2015- 9

Abstract

Bu çalışma, şiddet karşısında kadınların davranışlarının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Eskişehir Emek mahallesindeki bir okulda “Kadın Sağlığı ve Şiddet” konusuna yönelik eğitim verilen 220 kadın oluşturmuş olup, uygulanan anket sonrası şiddet gördüğünü belirten 102 kadın çalışmanın örneklemine alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatürden yararlanarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Anket formu eğitim öncesi uygulanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, ki kare ve istatistiksel ortalama analizleri kullanılmıştır. Şiddet gören kadınların %78.4'ü evli olup, %51.3'ü ortaokul-lise eğitim düzeyinde ve %90'ı çalışmaktadır. Kadınların %57.8'i eşleri tarafından şiddete uğrarken, en fazla uygulanan şiddet türü sözel/psikolojik şiddet (% 45.0)’tir. Şiddete maruz kalmalarına rağmen kadınların %87.3'ünün şiddet karşısında tepki vermediği, tepki verdiğini ifade eden kadınların ise 6’sının (% 5.9) karakola, 3’ünün (%2

Keywords

Abstract

This descriptive research aims to investigate the behavior of women against violence. The universe of study consist of 220 women, trained about "Health of Women and Violence" at a school at Emek District in Eskisehir. 102 women, who reported violance exposure at survey application, form our research sample. A questionnaire, prepared by researchers from the literature was used as data collecting tool. The questionnaire was applied before the training. Percentage, chi-square analyze, statistical average were used in the analysis of data. 78.4% of women, with violance exposure, are married, 51.3% of women at secondary school level of education and 90% is working. 57.8% of women reported violence from their husbands and most frequently used type of violence was verbal/psychological violence with range of 45.0%. Despite violance exposure, it was reported that %87.3 of women did no reaction against to violance. 5.9% of women, with reaction statement, applied to police station, 2.9% to cour

Keywords